KHL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Đạt

HNX - 12/10/2022 4:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Đạt
- Mã chứng khoán: KHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 740.200 CP (tỷ lệ 6,17%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 739.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.479.200 CP (tỷ lệ 12,33%)
- Lý do thay đổi sở hữu: do nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/10/2022.

Các tin liên quan