ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

HNX - 17/10/2022 7:39:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
- Mã chứng khoán: ICI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 296.700 CP (tỷ lệ 7,42%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 296.700 CP (tỷ lệ 7,42%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thanh khoản và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/10/2022.

Các tin liên quan