SGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 18/10/2022 8:37:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/11/2022 đến 22/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Các tin liên quan