NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022

HNX - 18/10/2022 2:25:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Các tin liên quan