BTP: Thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị kiêm thư ký

HOSE - 18/10/2022 4:22:00 CH


 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị kiêm thư ký như sau:

Các tin liên quan