VFG: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022

HOSE - 18/10/2022 5:27:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022 như sau:

Các tin liên quan