VAB: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 323.200 CP

HNX - 19/10/2022 11:29:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
- Mã chứng khoán: VAB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.020.219 CP (tỷ lệ 1,11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Tới
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 323.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.343.419 CP (tỷ lệ 1,17%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá giao dịch không đạt được mức giá kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2022.

Các tin liên quan