HTP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Mai Lê Hồng Sương

HNX - 20/10/2022 4:35:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Lê Hồng Sương
- Mã chứng khoán: HTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.581.200 CP (tỷ lệ 16,97%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.131.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.450.000 CP (tỷ lệ 14,65%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/10/2022.

Các tin liên quan