ASA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 28/10/2022 2:02:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP ASA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua phương án giải quyết 7 triệu cổ phần bị hủy bỏ trong đợt phát hành riêng lẻ 2013.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/11/2022

Các tin liên quan