HTC: Tô Văn Liêm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 26.250 CP

HNX - 07/11/2022 3:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Văn Liêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.355 CP (tỷ lệ 0,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 26.250 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 26.250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 106.605 CP (tỷ lệ 0,65%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2022.

Các tin liên quan