HTC: Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán - đã bán 26.250 CP

HNX - 07/11/2022 3:17:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Hồng Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Mã chứng khoán: HTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.680 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.250 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 26.250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.430 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2022.

Các tin liên quan