KTT: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc không còn là cổ đông lớn

HNX - 08/11/2022 2:43:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 152.000 CP (tỷ lệ 5,14%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 152.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/11/2022.

Các tin liên quan