DPR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 09/11/2022 2:04:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

Các tin liên quan