ATG: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG không còn là cổ đông lớn

HNX - 10/11/2022 9:22:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mã chứng khoán: ATG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.283.000 CP (tỷ lệ 15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.283.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/10/2022.- Họ tên người có liên quan: Võ Quí Lâm
- Mối quan hệ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng: 1.388.200
- Tỷ lệ nắm giữ: 9,12%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.388.200
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9,12%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.388.200
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 9,12%

Các tin liên quan