VE4: Nguyễn Thế Tam - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

HNX - 14/11/2022 3:37:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Tam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VE4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500 CP (tỷ lệ 0,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
0,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giao dịch không khớp lệnh và hết thời gian thực hiện giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2022.

Các tin liên quan