VE4: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Vinaconex 39

HNX - 17/11/2022 4:55:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Vinaconex 39
- Mã chứng khoán: VE4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 64.900 CP (tỷ lệ 6,31%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.700 CP (tỷ lệ 7,07%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư tài chính

Các tin liên quan