FRC: Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 569.235 CP

HNX - 21/11/2022 1:43:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP
- Mã chứng khoán: FRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 569.235 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thủy Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Các tin liên quan