PVD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTBC Vietnam Equity Fund

HOSE - 21/11/2022 4:36:00 CH


CTBC Vietnam Equity Fund báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí như sau:

Các tin liên quan