UNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Duy Bé

HNX - 22/11/2022 3:22:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Duy Bé
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 762.740 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.519.388 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,73%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/11/2022.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 756.648 CP (tỷ lệ 4,84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan