VAB: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 260.900 CP

HNX - 23/11/2022 3:02:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
- Mã chứng khoán: VAB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.343.419 CP (tỷ lệ 1,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 260.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.604.319 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá giao dịch không đạt được mức giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Tới
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Các tin liên quan