PVD: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 22/11/2022

HOSE - 23/11/2022 4:27:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 21/11/2022 như sau:

Các tin liên quan