HU6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 24/11/2022 7:53:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 04/01/2023
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ tư - ngày 04/01/2023

Các tin liên quan