VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 3 năm 2022

HOSE - 24/11/2022 5:19:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 3 năm 2022 như sau:

Các tin liên quan