CTG: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022

HOSE - 25/11/2022 6:11:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 như sau:

Các tin liên quan