QTP: Ký các phụ lục hợp đồng để giải chấp một phần tài sản của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 đã hoàn thành trả nợ

HNX - 27/11/2022 11:20:00 CH


.

Các tin liên quan