GDT: CBTT đính chính Biên bản họp và NQĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính năm 2021

HOSE - 29/11/2022 5:51:00 CH


Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành CBTT đính chính biên bản họp và NQĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính năm 2021 như sau:

Các tin liên quan