VTB: Thông báo hồ sơ lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

HOSE - 29/11/2022 5:47:00 CH


Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo hồ sơ lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Các tin liên quan