KTT: Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP

HNX - 30/11/2022 10:55:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.000 CP (tỷ lệ 4,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Các tin liên quan