IBD: Đặng Hoàng Ân - Phó Giám đốc - đã mua 80.000 CP

HNX - 30/11/2022 10:58:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hoàng Ân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: IBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.500 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP0,91%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2022.

Các tin liên quan