CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI

HOSE - 30/11/2022 5:34:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với  VBI như sau:

Các tin liên quan