VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 4,5 - VSH_BOND_2019_4,5

HOSE - 30/11/2022 5:46:00 CH


Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 4,5 - VSH_BOND_2019_4,5 như sau:

Các tin liên quan