PSH: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung phương án mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001

HOSE - 30/11/2022 5:48:00 CH


Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung phương án mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001 như sau:

Các tin liên quan