FUCVREIT: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐH nhà đầ tư BT 2022 tại thông báo 1805/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022

HOSE - 01/12/2022 9:05:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐH nhà đầ tư BT 2022 tại thông báo 1805/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam như sau:

Các tin liên quan