TIP: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng giám đốc và Phụ trách quản trị Công ty

HOSE - 01/12/2022 10:23:00 SA


Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng giám đốc và Phụ trách quản trị Công ty như sau:

Các tin liên quan