FUEDCMID: Thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội NĐT bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

HOSE - 01/12/2022 10:32:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức Đại hội NĐT bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan