SKH: Công ty TNHH NHT không còn là cổ đông lớn

HNX - 01/12/2022 10:22:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH NHT
- Mã chứng khoán: SKH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.693.400 CP (tỷ lệ 5,13%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 136.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.557.400 CP (tỷ lệ 4,72%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/11/2022.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan