DDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 01/12/2022 10:46:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Các tin liên quan