C47: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Đông Lâm

HOSE - 01/12/2022 5:17:00 CH


Lê Đông Lâm báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau:

Các tin liên quan