LPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng

HOSE - 01/12/2022 5:39:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng như sau:

Các tin liên quan