LPB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LPB

HOSE - 01/12/2022 5:38:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LPB như sau:

Các tin liên quan