HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 02/12/2022

HNX - 01/12/2022 5:31:00 CH


Ngày 02/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

File đính kèm: 1.02122022 up.pdf

Các tin liên quan