AGG: Bất động sản An Gia sáp nhập 2 công ty con liên quan đến dự án The Sóng

Vietnam Daily - 03/12/2022 8:29:59 SA


Sau khi hoàn tất sáp nhập, Hoàng Ân sẽ chấm dứt tồn tại và Phước Lộc trở thành công ty con của An Gia.
 
HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) công bố nghị quyết về việc sáp nhập công ty con là CTCP Tư vấn Hoàng Ân (Hoàng Ân) vào CTCP Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc (Phước Lộc).
Sau khi hoàn tất sáp nhập, Hoàng Ân sẽ chấm dứt tồn tại và Phước Lộc trở thành công ty con của An Gia.
Tính đến cuối tháng 9, CTCP Tư vấn Hoàng Ân là công ty con do An Gia sở hữu 50,01% cổ phần và thông qua Hoàng Ân, An Gia sở hữu gián tiếp CTCP Đầu tư Du lịch Phước Lộc - chủ đầu tư dự án The Sóng tại Vũng Tàu, với tỷ lệ quyền biểu quyết 99,98%.

 
 Hoàng Ân sẽ chấm dứt tồn tại và Phước Lộc trở thành công ty con của An Gia.
 
Trước đó, An Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 15 triệu cổ phần tại CTCP Tư vấn Hoàng Ân. Cụ thể, An Gia nhận gần 4,5 triệu cổ phần từ Creed Investments VN-1 Ltd. (Creed), bao gồm 29.980 cổ phần phổ thông và gần 4,47 cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Bên cạnh đó, công ty cũng nhận gần 10,5 triệu cổ phần từ bà Nguyễn Hương Giang, bao gồm 69.960 cổ phần phổ thông và hơn 10,4 triệu cổ phần ưu đãi hoàn lại.
An Gia cử Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Bá Sáng làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của An Gia tại Hoàng Ân sau khi hoàn tất chuyển nhượng.
Trong tháng 11, HĐQT của An Gia cũng đã ra nghị quyết phê duyệt khoản vay tối đa 15 triệu USD từ Hatra PTE Limited vào ngày 17 và khoản vay ngắn hạn 10 triệu USD từ The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Offshore Banking Branch vào ngày 24.
Đồng thời, The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - chi nhánh Đồng Nai sẽ cấp khoản tín dụng 10 triệu USD để phát hành thư tín dụng dự phòng cho An Gia, đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn nói trên.
 

Các tin liên quan