NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 05/12/2022 10:31:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 360 Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Thông qua và lấy ý kiến của các cổ đông về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các tin liên quan