IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX - 05/12/2022 10:30:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 17/01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường CTCP Cao su Công nghiệp, địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan