PVD: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 05/12/2022 1:44:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn như sau:

Các tin liên quan