NRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hà Thị Kim Thanh

HNX - 05/12/2022 2:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Kim Thanh
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.990.000 CP (tỷ lệ 18,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 880.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.110.000 CP (tỷ lệ 17,4%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu

Các tin liên quan