IPA: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 3.209.280 CP

HNX - 05/12/2022 3:32:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.209.280 CP (tỷ lệ 1,5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.123.654 CP (tỷ lệ 0,99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.209.280 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/01/2023.

Các tin liên quan