CAP: Trần Sỹ Lâm - Thành viên BKS - đã mua 2.500 CP

HNX - 05/12/2022 3:31:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Sỹ Lâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: CAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.525 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.025 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá không đạt kỳ vọng đề ra
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2022.

Các tin liên quan