EVS: Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.064.900 CP

HNX - 05/12/2022 3:30:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải Châu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: EVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 2,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.064.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.064.900 CP (tỷ lệ 3,95%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thay đổi phương án đầu tư tài chính cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2022.

Các tin liên quan