EVS: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 320.000 CP

HNX - 05/12/2022 3:30:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF)
- Mã chứng khoán: EVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.574.701 CP (tỷ lệ 4,44%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hải Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.000.000 CP (tỷ lệ 2,91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Thị Thu Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin; Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 68.320 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Mạnh Tiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.000.000 CP (tỷ lệ 9,71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 320.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.894.701 CP (tỷ lệ 4,75%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/11/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2022.

Các tin liên quan